Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Środowiskowe Domy Samopomocy

ŚRODOWISKOWE DOMY SAMOPOMOCY

 Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonują dwie placówki   wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi zorganizowane przez:

1/ Krajowe Stowarzyszenie „Przyłącz Się Do Nas” , które prowadzi   Środowiskowy Domu Samopomocy w Łubcu dla osób z zaburzeniami psychicznymi i dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,

2/  Stowarzyszenie „Społeczna Pomoc Stowarzyszenie DOM” , które prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Adresy  placówek:

1/    Środowiskowy Dom Samopomocy w Łubcu  / Typ A i Typ B 
       05-084 Leszno Łubiec 45
       Telefon 22  725 80 34
        http://www.kswi.org.pl

 

2/   Środowiskowy Dom Samopomocy w Sadowej / Typ A 

       05-092 Łomianki , Sadowa ul. Jagodowa 2

       Telefon 22 751 36 39

 

 

Środki na finansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy otrzymywane są z budżetu Wojewody Mazowieckiego.

 

Środowiskowy Dom Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, przeznaczoną dla osób z zaburzeniami psychicznymi,  które nie wymagają hospitalizacji ani pobytu w stacjonarnej placówce. Podstawowym zadaniem placówki jest zapobieganie nawrotom choroby oraz podtrzymywanie i rozwijanie

umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania.

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy mogą zostać osoby, które ukończyły 18 rok życia i mieszkają na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

 

Zasady przyjęć  do Środowiskowych  Domów  Samopomocy

1. Osoba zainteresowana udziałem w zajęciach ŚDS powinna spotkać się w siedzibie Domu z Kierownikiem lub upoważnionym członkiem zespołu terapeutycznego w celu określenia możliwości przyjęcia do ŚDS (czy kandydat spełnia warunki formalne i czy są wolne miejsca).

2. Po wstępnym zakwalifikowaniu kandydat na uczestnika otrzymuje do wypełnienia formularze dotyczące stanu zdrowia oraz wniosek o skierowanie do typu A lub B placówki (druki można pobrać z naszej strony internetowej).

3.    Wymagane dokumenty: opinie lekarskie o stanie zdrowia oraz wypełniony przez kandydata wniosek o skierowanie do ŚDS (pozytywnie zaopiniowany przez Kierownika placówki), także orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (o ile kandydat takie posiada) składa się do Ośrodka Pomocy Społecznej  w miejscu zamieszkania kandydata.

4.  Po wpłynięciu kompletu dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownik socjalny ośrodka przeprowadza wywiad środowiskowy.

5. Ośrodek Pomocy Społecznej przesyła dokumenty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wraz z rodzinnym wywiadem środowiskowy przeprowadzonym w tej sprawie                         

6. Decyzję administracyjną o skierowaniu do ŚDS wydaje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) .

 

Pierwsza decyzja kierująca do ŚDS wydawana jest na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Jest to czas potrzebny na ocenę przez zespół wspierająco-aktywizujący ŚDS możliwości kompleksowej pomocy dla nowego uczestnika oraz przygotowanie dla niego indywidualnego programu (indywidualnego planu wspierająco-aktywizującego dla uczestnika).

Przed upływem okresu na jaki wydana została pierwsza decyzja kierująca na pobyt w ŚDS, uczestnik powinien wypełnić wniosek o przedłużenie pobytu w placówce. Po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Kierownika ŚDS, dokument przekazany zostanie do PCPR w celu przedłużenia decyzji dotyczącej  pobytu uczestnika w ŚDS, którą poprzedza wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika PCPR.

Podstawa prawnaRozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy z dnia 9 grudnia 2010 r. wraz z późn. zm.

 

Wykaz niezbędnych dokumentów (druki do pobrania i wypełnienia)

1.      Przyjęcie do ŚDS

 

 typ A placówki                                  

 

wniosek o skierowanie do ŚDS – TYP A                     

zaświadczenie lekarza psychiatry                  

zaświadczenie lekarza rodzinnego    

 

 

                  typ B placówki

 

wniosek o skierowanie do ŚDS – TYP B

zaświadczenie lek. psychiatry/neurologa

zaświadczenie lekarza rodzinnego

opinia psychologa

 

 

Należy również dołączyć orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeśli osoba zainteresowana pobytem w Domu takie posiada.

 

 

Informacji udziela starszy specjalista pracy socjalnej Grażyna Staniszewska - Tel. 22 733 72 51

  

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl