Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

Pilotażowy program "AKTYWNY SAMORZĄD" w 2012r

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim informuje, że przystępuje do realizacji pilotażowego programu "Aktywny samorząd" finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.


Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów pomocy w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

W 2012 roku realizacja programu obejmuje następujące obszary wsparcia:

obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 5.000 zł, udział własny minimum 15% ceny brutto.


obszar B1 - pomoc w zakupie specjalistycznego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  5.000 zł, udział własny minimum 10% ceny brutto.


obszar B2 - pomoc w zakupie urządzeń lektorskich, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  5.000 zł, udział własny minimum 10% ceny brutto.


obszar B3 - pomoc w zakupie urządzeń brajlowskich, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  12.000 zł, udział własny minimum 5% ceny brutto.

obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi 7.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do 14.000 zł w indywidualnych przypadkach, udział własny minimum 10% ceny brutto.


obszar D - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  3.000 zł.

obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B, maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi dla kosztów kursu i egzaminu 1.500,- zł, w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania, koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu 600,- zł, udział własny minimum 25% ceny brutto.
Obszar E będzie realizowany pod warunkiem otrzymania środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w IV kwartale 2012 roku i nie będzie obejmował kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy pomiędzy wnioskodawcą a PCPR


obszar F - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka osoby niepełnosprawnej w żłobku lub przedszkolu), maksymalna kwota dofinansowania ze środków PFRON wynosi  200 zł miesięcznie, jednak nie więcej niż 2.200 zł w ciągu roku – za każde dziecko, udział własny minimum 15% ceny brutto.

Informujemy, że o dofinansowanie zadań w programie "Aktywny samorząd" mogą ubiegać się wyłącznie osoby niepełnosprawne, które spełniają wszystkie warunki określone w ramach danego obszaru, w którego zamierzają złożyć wniosek.

Wnioski należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim, ul. Poznańska 129/133 , 05-850 Ożarów Mazowiecki
w nieprzekraczalnym terminie do 30.09.2012r.
poniedziałek w godzinach 9-17
wtorek – piątek w godzinach 8-16
W przypadku przesłania wniosku pocztą decyduje data stempla pocztowego.

Osoby ubiegające się o dofinansowanie w ramach programu "Aktywny samorząd" zobowiązane są do zapoznania się z poniższymi dokumentami, określającymi warunki udziału osób niepełnosprawnych w programie.

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl