Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

Ogłoszenia o naborze do Krajowej Rady Konsultacyjnej

Pełnomocnik Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zaprasza przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i organizacji zrzeszających osoby niepełnosprawne lub działających na ich rzecz o zaproponowanie swego kandydata do Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych w terminie do 10 listopada 2011 roku

Zgodnie z przepisem art.43 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 123, poz.776 z późn.zm.) Rada składa się z: 1) pięciu przedstawicieli organów administracji rządowej, w tym jednego przedstawiciela ministra właściwego do spraw finansów publicznych; 2) pięciu przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego; 3) przedstawicieli organizacji pozarządowych, w tym: a) po jednym przedstawicielu każdej organizacji pracodawców, reprezentatywnej w rozumieniu ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz. U. Nr 100, poz. 1080, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych" b) po jednym przedstawicielu każdej organizacji związkowej reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych, c) przedstawicieli innych niż wymienione w lit. a) i b) organizacji pozarządowych, w liczbie równej przedstawicielom tych organizacji; Wnioski w tej sprawie, zawierające dane kandydata (imię nazwisko, pełnione funkcje, dane kontaktowe) należy skierować do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, jako ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego. Informacja o powołaniu na członka Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych zostanie zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Żródło: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl