Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Aktualności

"LEPSZE JUTRO POPRZEZ AKTYWNOŚĆ" 2017-2018

  

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Powiecie Warszawskim Zachodnim rozpoczyna realizację projektu „Lepsze jutro poprzez aktywność” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno – zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Okres realizacji projektu: od 02.01.2017 do 30.08.2018r.

Całkowita wartość projektu: 539 556,54 w tym:

- 431 645,23 dofinansowane ze środków EFS

- 107 911,31 ze środków własnych Powiatu Warszawskiego Zachodniego

 

Cel główny projektu:

- przywrócenie możliwości zatrudnienia oraz integracji społecznej 39 uczestników projektu

 

Cele szczegółowe:

- podniesienie umiejętności psychospołecznych i kwalifikacji zawodowych

- poprawa stanu psychofizycznego

- integracja z otoczeniem

- zwiększenie motywacji do działań mających na celu rozwój osobisty

- podjęcie zatrudnienia przez 4 uczestników przez minimum 3 m-ce

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego

w tym:

- wychowankowie pieczy zastępczej w wieku 15-25 lat

- osoby z niepełnosprawnościami 18-64 lat

 

W latach 2017 – 2018 planuje się objąć 39 osób z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego w tym 13 osób z niepełnosprawnościami oraz 26 osób opuszczających placówki opiekuńczo – wychowawcze i rodziny zastępcze zgłaszające chęć i motywację do podnoszenia swoich kompetencji psychospołecznych poprzez nabycie nowych umiejętności i podjęcie pracy.

W oparciu o zdiagnozowane potrzeby i indywidualną ścieżkę reintegracji planuje się bezpłatne uczestnictwo w kompleksowym programie szkoleniowym obejmującym:

- wyjazdowe warsztaty z zakresu treningu kompetencji i umiejętności społecznych, poradnictwa zawodowego, psychologicznego oraz psychospołecznego

- kursy zawodowe

- rehabilitacja dla osób z niepełnosprawnościami

- spotkania integracyjno – edukacyjne dla uczestników  projektu i ich otoczenia wzmacniające relacje międzyludzkie

 

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające powyższe kryteria prosimy o zgłaszanie się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ożarowie Mazowieckim przy

ul. Poznańskiej 131A bądź kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji.

Deklaracja wstępna uczestnictwa w projekcie dostępna jest także w siedzibie PCPR w Ożarowie Mazowieckim.

Telefon kontaktowy: 22/733-72-51 (Iwona Cichocka – pracownik socjalny, pok. 213)

 

 

 Dokumenty do pobrania:

Deklaracja wstępna uczestnika projektu

 

Deklaracja wstępna dla osób z niepełnosprawnościami

 

 

 

Druki do pobrania:

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl