Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Dom Samotnej Matki

 

DOM SAMOTNEJ MATKI

                       

  Dom Samotnej Matki przeznaczony jest dla kobiet w ciąży i matek z małymi dziećmi, z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego, doświadczających przemocy, bezdomności, pozbawionych materialnych środków do życia, znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. Ośrodek zapewnia schronienie, pomoc rzeczową, pomoc socjalną, pomoc psychologiczną.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 8 marca 2005r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz.U.2005r Nr 43, poz.418) osoba ubiegająca się o skierowanie do domu składa wniosek           w ośrodku pomocy społecznej właściwym ze względu na jej miejsce zamieszkania.

 

Podstawę do wydania decyzji do Domu Samotnej Matki stanowi:

wniosek osoby zainteresowanej,

- rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika ośrodka pomocy społecznej,

- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych ,

-  skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczka zdrowia,

-  orzeczenie o niepełnosprawności (o ile takie jest),

- opinia ośrodka pomocy społecznej zawierająca uzasadnienie pobytu w Domu Samotnej Matki.

Ośrodek Pomocy Społecznej z terenu PWZ przesyła do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie kompletną dokumentacje, na podstawie której wystawiana jest decyzja. Wydanie decyzji kierującej, poprzedzają uzgodnienia z Domem Samotnej Matki.

 

Zgodnie z Art. 19 ust.11 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930), dotyczącym prowadzenia ośrodków wsparcia, w tym domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, Powiat Warszawski Zachodni, w drodze konkursu, ma podpisaną umowę z Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta na dofinansowanie prowadzenia w ramach interwencji kryzysowej, domu dla matek  z małoletnimi dziećmi  i kobiet w ciąży, dotkniętych przemocą lub znajdujących się w innej sytuacji kryzysowej, będących mieszkankami Powiatu Warszawskiego Zachodniego.                                     

 

Informacji udziela starszy specjalista pracy socjalnej                     Grażyna Staniszewska - Tel. 22 733 72 51

Pracownik Domu Samotnej Matki – Tel. 22 752 22 48  

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl