Menu

Aktualności

O PCPR

Rodziny Zastępcze

Szkolenia PRIDE

Placówki wsparcia dziennego - Świetlice

DPS

ŚDS

Dom Samotnej Matki

Osoby Niepełnosprawne

Program na Rzecz Os. Niepelosprawnych

Program Aktywności Lokalnej

Kontakt


Zamówienia publiczne

Wszczęte postępowania

Ogłoszenia

Archiwum Wszczęte postępowania

Archiwum OgłoszeniaProjekty EFS

Lepsze jutro poprzez aktywność 2017-2018

Aktywność szansą na lepsze jutro 2012-2014

Aktywność szansą na lepsze jutro 2008-2011

Asysta rodzinnaKalendarz
Domy Pomocy Społecznej

 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Na terenie Powiatu Warszawskiego Zachodniego funkcjonują dwa domy pomocy społecznej  – prowadzone przez Powiat:

 

1.   Dom Pomocy Społecznej

im. Księdza Kardynała Józefa Glempa
Bramki ul. Północna 18
05-870 Błonie
Telefon 22  725 60 66
http://www.dpswbramkach.prv.pl
    

Przeznaczony dla : osób dorosłych niepełnosprawnych                                                      intelektualnie

                           osób przewlekle psychicznie                                                                chorych

 

2.   Dom Pomocy Społecznej 

       Sadowa ul. Jagodowa 2
       05-092 Łomianki
       Telefon 22  751 36 39
       http://www.sadowa.dps.pl

Przeznaczony dla : osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie

 

 

Zgodnie z Art.54 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r., poz. 930), osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Domy pomocy społecznej świadczą usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających, uwzględniając w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańca domu oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego dla kogo są przeznaczone dzielą się na domy dla:

1.   osób w podeszłym wieku,

2.   osób przewlekle somatycznie chorych,

3.   osób przewlekle psychicznie chorych,

4.   dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie,

5.   dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie,

6.   osób niepełnosprawnych fizycznie,

7.   osób uzależnionych od alkoholu.

 

Zasady ubiegania się o przyjęcie do domu pomocy społecznej:

Podstawa prawna: § 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej ( Dz.U. z 2012r  poz. 964)

1. Osoba zainteresowana lub jej przedstawiciel ustawowy składa wniosek do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej (opiekuna prawnego).

2. Ośrodek pomocy społecznej po rozpatrzeniu wniosku, pomaga w zebraniu niezbędnej dokumentacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami,

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez ośrodek pomocy społecznej i wydaniu decyzji kierującej, dokumentacja przechodzi do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, odpowiedniego dla starostwa prowadzącego dom pomocy społecznej.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po pozytywnej weryfikacji dokumentacji wydaje decyzje o umieszczeniu (w momencie wolnych miejsc w domu pomocy społecznej) lub wpisuje na listę oczekujących (gdy brak wolnych miejsc).

 

Do Domu Pomocy Społecznej w Bramkach i w Sadowej wymagane są dokumenty:

1. Wniosek osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego.

2. W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej  powinno być dołączone zezwolenie Sądu Rodzinnego na umieszczenie w domu pomocy społecznej.

3.   Wywiad środowiskowy.

4. Opinia ośrodka pomocy społecznej dotycząca stopnia sprawności osoby ubiegającej się o przyjęcie.

5.   Orzeczenie o niepełnosprawności.

6.   Decyzja organu przyznającego świadczenie.

7. Zgoda osoby zainteresowanej lub opiekuna prawnego na ponoszenie opłaty za dom pomocy społecznej.

8.   Zaświadczenie psychologa (druk do pobrania)

9. Zaświadczenie lekarza psychiatry (druk do pobrania)

10.Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby     ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej  (druk do pobrania)

11.Decyzja kierująca i decyzja o odpłatności wystawione przez OPS.

 

 

 

Informacji udziela starszy specjalista pracy socjalnej 

Grażyna Staniszewska - Tel. 22 733 72 51

 

 

 

 

 

Linki

www.mazowsze.uw.gov.pl

www.mcps.mazovia.pl

www.mpips.gov.pl